Polityka Prywatności – zasady

Administrator danych osobowych:
podmiotem, który decyduje, w jaki sposób będą wykorzystywane dane osobowe
jest:
Kiełas Gołębnik
11-320 Jeziorany
Olszewnik 5
Aby uzyskać więcej informacji na temat danych osobowych, prosimy o kontakt pod adresem

 • Adres e-mail:
  golebnik@kielas.pl

Informacje dotyczące sposobu pozyskania i
przetwarzania danych osobowych:

Przetwarzamy dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do wykonania umowy
zawartej z klientem, w tym do:

 • umożliwienia świadczenia usługi drogą elektroniczną oraz pełnego
 • zakładania i zarządzania kontem lub kontami, oraz zapewnienia obsługi
  konta, transakcji, rozwiązywania problemów technicznych, oraz obsługi
  reklamacji,
 • obsługi zgłoszeń kierowanych do nas (np. poprzez formularz kontaktowy),
 • kontaktowania się z klientem w celach związanych ze świadczeniem
  wybranych usług.

Przetwarzamy również dane osobowe klienta na podstawie prawnie uzasadnionego
interesu kielas.pl ,którymjest:

 • monitorowanie aktywności wszystkich użytkowników, obejmujące np.
  wyszukiwanie słów kluczowych, zamieszczanie ofert oraz zarządzanie
 • dopasowanie reklam zgodnie z uprzednio przeglądanymi przez klienta
  treściami, kontaktowanie się z klientem, w tym w celach związanych z
  dozwolonymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały
  komunikacji, w szczególności i za zgodą klienta – przez e-mail,
 • zapewnienie obsługi usług płatniczych,
 • zapewnienie bezpieczeństwa usług, które świadczymy drogą elektroniczną,
  przeciwdziałanie oszustwom i nadużyciom, i zapewnienie bezpieczeństwa
  ruchu,

Wyrażenie zgody jest dobrowolne i stanowi podstawę zawarcia umowy oraz jest
niezbędne do jej wykonania. Umowa polega na sprzedaży zamówionych przez
klienta produktów. Oznacza to, że bez zgody na przetwarzanie danych osobowych
nie będziemy w stanie wykonać złożonego zamówienia.
Zgodę na przetwarzanie danych osobowych można wycofać w dowolnym
momencie. W celu wycofania zgody prosimy o kontakt pod adresem

 • golebnik@kielas.pl.
  Będziemy przetwarzać dane osobowe klienta do
  momentu wycofania przez niego zgody.

Czy podanie danych osobowych jest obowiązkowe?

Dane osobowe będą zbierane tylko i wyłącznie w celu realizacji umowy kupna /
sprzedaży oraz za zgodą klienta w celu przesyłania informacji marketingowych. Aby
móc zawrzeć i wykonać umowę, a tym samym świadczyć Ci usługę będziemy
potrzebowali informacji na temat: Imienia i Nazwiska, Adresu E-mail, Hasła, Adresu
zamieszkania (w przypadku dostawy). Żadne dane nie będą przetwarzane
w przypadku klientów, którzy odwiedzają nasz sklep i nie dokonują zakupu na nim.
Jakie są prawa klienta?

Gwarantujemy spełnienie wszystkich praw wynikających z ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych osobowych tj. prawo dostępu, sprostowania
oraz usunięcia danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia,
niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a
także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych
osobowych.
Z uprawnień tych klient może skorzystać gdy:

 • w odniesieniu do żądania sprostowania danych: zauważy, że dane są
  nieprawidłowe lub niekompletne,
 • w odniesieniu do żądania usunięcia danych: dane nie będą już niezbędne do
  celów, dla których zostały zebrane ,
 • klient cofnie swoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych,
 • zgłosi sprzeciw wobec przetwarzania danych,
 • dane klienta będą przetwarzane niezgodnie z prawem,
 • dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego
  z przepisu prawa.
  W odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych:
 • klient zauważy, że jego dane są nieprawidłowe – może żądać ograniczenia
  przetwarzania danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość
  tych danych,
 • dane klienta będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będzie
  chciał/a, aby zostały usunięte,
 • dane nie będą nam już potrzebne, ale mogą być przydatne klientowi do
  obrony lub dochodzenia roszczeń
 • klient wniesie sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia,
  czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec
  podstawy sprzeciwu.
  Klient ma prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas danych
  osobowych do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony
  Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych,
  ul.Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Komu udostępniamy dane osobowe?

Twoje dane osobowe udostępniamy podmiotom wspierającym nas w świadczeniu
usług drogą elektroniczną, czyli takim, które zapewniają usługi płatnicze, wykonują
usługi konsultingowe, audytowe lub doradcze, wspomagają obsługę użytkowników
marketingowych. Możemy przekazać Twoje dane osobowe organom publicznym
walczącym z oszustwami i nadużyciami.

Jak długo przechowujemy dane osobowe?

Przechowujemy dane osobowe przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne dla
prawidłowej realizacji zamówienia oraz umożliwiający nam przesłanie do klienta
spersonalizowanej informacji handlowej. Po tym czasie dane są przechowywane
wyłącznie na potrzeby zabezpieczenia dochodzenia roszczeń (maksymalnie przez
okres 10 lat od dnia zakończenia umowy). Przypominamy, że w każdym czasie
klienta ma prawo do usunięcia swoich danych.
Czy przetwarzamy dane w sposób zautomatyzowany?
Dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie
profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec klienta żadnych skutków
prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na jego sytuację. Profilowanie
zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o
kliencie, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz
zainteresowań.